Postup založenia s.r.o.

Postup založenia s.r.o.
 1. Zašlete nám svoju objednávku, napíšete nám e-mail alebo nám zatelefonujete
 2. Zašleme Vám na vyplnenie formulár na získanie potrebných údajov, alebo sa zaregistrujete na našej stránke espolocnosti.sk a vyplníte príslušný formulár
 3. Odborne Vám poradíme pri vypĺňaní údajov, výbere živností ...
 4. Na základe získaných údajov Vám zašleme zálohovú faktúru
 5. Po úhrade zálohovej faktúry Vám zašleme všetky potrebné dokumenty
 6. Podpíšete všetky dokumenty, niektoré u notára alebo na matrike (t.j. plnomocenstvo a zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu)
 7. Osobne nám doručíte alebo zašlete poštou podpísané dokumenty
 8. Podáme žiadosť na príslušný daňový úrad pre získanie Súhlasu od správcu dane pre zápis osoby do obchodného registra (osoba nesmie mať nedoplatok viac ako 170 Eur)
 9. Podáme žiadosť a vybavíme osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list)
 10. Podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra
 11. Zaplatíme súdny poplatok spojený so zápisom spoločnosti do obchodného registra
 12. Zaregistrujeme Vašu spoločnosť na príslušnom daňovom úrade
 13. Osobne Vám odovzdáme alebo zašleme poštou, všetky dokumenty súvisiace so založenou spoločnosťou, vrátane prvovýpisu z obchodného registra Vašej novej s.r.o.
 
Zároveň Vám ponúkame
 1. sídlo Vašej novej s.r.o. vrátane preberania pošty
 2. možnosť registrácie domény (napr. vasafirma.sk) podla vašich predstáv, aby Vám ju neprebrala konkurencia
 3. vytvorenie web stránky Vašej spoločnosti
 4. predaj výpočtovej techniky za výbornú ceny
 5. inštaláciu, správu a servis výpočtovej techniky

 

pridajte sa aj vy k naším spokojným zákazníkom !