Účtovníctvo

Správne účtovníctvo je cenným zdrojom pre správne rozhodovanie. Ponúkame komplexné služby pri spracovaní a vedení účtovníctva na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.

V oblasti spracovania miezd ponúkame komplexné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy s individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi.

Zabezpečíme pre Vás:

 • prevzatie účtovných dokladov a následné zaúčtovanie v zmysle zákona
 • účtovný denník - chronologický zápis všetkých účtovných prípadov
 • hlavná kniha - zápis účtovných prípadov na príslušné analytické účty
 • saldokonto odberateľov a dodávateľov - prehľad o úhradach faktúr
 • evidencia DPH - zoznam daňových dokladov, zostavenie priznania k dani DPH za príslušné zdaňovacie obdobie
 • priebežné zhodnotenie účtovníctva a optimalizácia daňového zaťaženia
 • ročná účtovná uzávierka - zostavenie ročných účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát a príloh podľa platnej metodiky MF SF)
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • poradenstvo v oblasti možného uplatnenia daňových výdavkov PO
 • spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov v hlavnom a vedľajšom pracovnom pomere
 • spracovanie výkazov pre poisťovne
 • štvrťročné a ročné nahlasovanie zrazených preddavkov na daňový úrad
 • spracovanie všetkých dokladov povinných pri vedení miezd
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • štatistické hlásenia týkajúce sa miezd a personalistiky
 

Cena za vedenie účtovnej agendy DOHODOU,
v závislosti od množstva položiek v účtovníctve klienta a od jeho postavenia k DPH